vledder

previous photo   next photo

vledder, gesmeed koper
vledder, gesmeed koper

‘Vledder’ ’03, gesmeed rood koper, 10x11x17cm.